Skip to main content

Vedtægter

§1
Foreningens navn er Dansk Offroad MC-klub ( DORMCK)
Foreningens hjemsted er Århus

§2
Foreningens formål er at:
Være samlingssted for motorcyklister der kører på Offroad og Enduro MC.
At være forum for aktiviteter, debat og andet der gavner motorcyklismens sag på bedste måde.

§3
Som medlem kan optages alle ejere og brugere af Offroad/Enduro MCèr uanset evt. andet klubtilhørsforhold.

§4
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert forår et centralt sted i landet.
Generalforsamling skal indkaldes af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel.
Med indkaldelsen skal følge en dagsorden hvori minimum følgende punkter er indeholdt.
1)Valg af dirigent og referent.
2)Formandens beretning.
3)Kassererens beretning ( regnskab).
4)Fastsættelse af kontingent for næste år. ( evt. gebyrer )
5)Indkomne forslag.
6)Valg af formand.
7)Valg af øvrige repræsentantskab og suppleanter.
8)Valg af 2 kritiske revisorer.
9)Eventuelt.

Skriftlig afstemning gennemføres hvis 10% af de fremmødte kræver det, i forbindelse med valg af bestyrelse og i tilfælde af lovændringer. Ved personvalg foretages der ikke skriftlig afstemning hvis der kun er en kandidat til posten. Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer, dog kræver lovændringer to tredjedele majoritet. Beslutning om foreningens ophævelse kræver tre fjerdedele af samtlige medlemmers skriftlige samtykke.
I tilfælde af foreningens ophævelse skal evt. overskud gå til fremme af Motorcyklismen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Forslag til lovændringer der ønskes behandlet på generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde, senest otte dage før dato for generalforsamling.

§5
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis et flertal i bestyrelsen ønsker det, eller hvis en fjerdedel af samtlige medlemmer overfor bestyrelsen skriftligt forlanger det, med angivelse af de spørgsmål der ønskes behandlet.
Et flertal af en afgående bestyrelse kan indtil 24 timer efter afgang, endnu forlange afholdelse af ekstraordinær generalforsamling. I så fald afgiver ( afgående ) bestyrelse ikke beføjelser til ny bestyrelse før resultatet af ekstraordinær GF foreligger. Ekstraordinær GF som omtalt her skal afholdes senest 6 uger efter indkaldelse, og indkaldes i øvrigt iht. vedtægt §4.

§6
Foreningens daglige ledelse varetages af et repræsentantskab der består af Formanden, Kassereren, Næstformanden samt bestyrelsesmedlemmer der varetager særlige arbejdsområder som følger:
1 ) Rallyansvarlig.
3 ) Diverse ( Altmuligmand)
4 ) WEBansvarlig ( Webmaster )
5 ) Touring
6 ) Blad- og informationsansvarlig ( Redaktør og nyhedsbrev )

Formanden skal helst udgå fra en tidligere bestyrelse og vælges separat.
Bestyrelsen vælges for en toårig periode, således at den ene halvdel vælges i lige år og den anden halvdel i ulige år. I ulige år vælges: Formand, Sportsansvarlig, Altmuligmand samt Kulturansvarlig.
I lige år vælges Kasserer, Næstformand, WEBansvarlig, Rallyansvarlig samt Blad- og informationsansvarlig.

Hver af de ansvarshavende konstituerer sig efter behov med et eller flere medlemmer som arbejdsgruppe.

Suppleanter vælges hvert år for en etårig periode. Der er altid 2 suppleanter.

Formanden eller to bestyrelsesmedlemmer indkalder til bestyrelsesmøde så ofte som det skønnes nødvendigt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst tre af dens medlemmer er tilstede.
Der skal til enhver tid føres referat af bestyrelsesmøder. Referatet skal omsendes til samtlige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Medlemmer af bestyrelsen har ret til at kræve evt. nedstemte eller på anden vis afviste forslag eller synspunkter refereret.
Referaterne er tilgængelige for alle klubmedlemmer idet medlemmerne kan anmode et medlem af bestyrelsen om at få tilsendt kopi. Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis forhold eller adfærd er uforenelig med klubbens formål og forretning.

§7
Til dækning af klubbens udgifter betaler medlemmerne af klubben et årligt kontingent. Kontingentets størrelse fastlægges af generalforsamlingen. Bestyrelsen kan hvis det skønnes nødvendigt hæve kontingentstørrelsen med indtil 24%
Kontingent forfalder til betaling ultimo februar.
Er et medlem mere end to måneder i restance bortfalder medlemmets rettigheder og tilsendelse af blad og øvrige informationer kan ophøre. Medlemmet kan slettes af medlemslisten. Medlemmet bliver ligeledes gjort inaktiv på klubbens hjemmeside.
I praksis er det kassererens opgave at overvåge betalinger og restancer. Kassereren tilstræber at give medlemmer i restance en advarsel forud for sletning. Det er medlemmets eget ansvar at sørge for rettidig betaling samt relevant information om bopæl og telefonnummer.

Foreningens regnskabsår forløber fra 01. januar til 31. december.